Hadeng-i gamzesi kim der-kemân-ı ebruvânıdur

 
 
[90]
Mefâ`îlün Mefâ`îlün Mefâ`îlün Mefâ`îlün
 
1 Hadeng-i gamzesi kim der-kemân-ı ebruvânıdur
 Hezârân murg-i dil her cânibe konmış nişânıdur
2 Vücûd-ı zâruma bir başka `âlem eyledüm peydâ
Sirişkümdür zemîni dûd-ı âhum âsümânıdur
102
3 Aceb fehm eyler iz`ân itdürür `arz itmedin hâlin
 Zebân-ı `işvesi erbâb-ı `ışkuñ tercemânıdur
4 Dil almak bend-i kâkülden ne mümkindür ko ey nâsih
 Belâmuz başda mâder-zâd-ı `ışk-ı câvidânîdür
5 Saña yer yok gelüp n`eylersin ey mihmân-ı şâdânî
 Dil-i ehl-i mahabbet derd ü mihnet mîhmânıdur
6 Güzel tasvîr ider nakş-ı hayâlin levh-i hâtırda
Benüm çehre-küşâ-yı kilk-i fikrüm reşk-i Mânîdür
7 O şûhuñ olalı vassâf-ı engüşt-i muhannâsı
 Cihânuñ hâme-i Nâmî müşârun bi`l-benânıdur
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ