Hâk-i pây-ı dil-rübâya tûtiyâ olmaz bedel

 
[272]
Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilün
182
1 Hâk-i pây-ı dil-rübâya tûtiyâ olmaz bedel
 Beñzemez misk-i Hıtâya kîmyâ olmaz bedel
2 Ben o ser-gerdân-ı girdâb-ı yem-i derd ü gamem
 Sür`at-i seyrüme çarh-ı âsiyâ olmaz bedel
3 Fikr-i vasl-ı mû-miyân ol mertebe itdi nazar
 Za`f-ı cism-i zâra târ-ı bûriyâ olmaz bedel
4 Ben o rencûr-ı gam-i vaslam `ilâc-ı derdüme
 Tâze tâze derd olur hîç bir devâ olmaz bedel
5 Nâmî-i mest-i mey-i `ışkam ki zevk-i hâlüme
 Neşve-i Kevserdeki şevk ü safâ olmaz bedel
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ