Gamzeler kim saff-ı müjgân ile kendin gösterür

[82]
Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilün
 
1 Gamzeler kim saff-ı müjgân ile kendin gösterür
Kahramân-ı fitnedür gûyâ levendin gösterür
2 Huld u tûbâ gülşen-i kûyına reşk eyler kaçan
 Ol perî kim salınur kadd-i bülendin gösterür
3 Zülf-i miskîn-târıla hâl-i siyâhın dir gören
 Beñzer ol Hindû-yı `ayyara kemendin gösterür
4 Pîr-i çarhı gör ki râhında o mâhuñ rûz [u] şeb
 Dûd-ı âteş-nâk ü âh-ı şu`le-mendin gösterür
5 Her kademde fitne-hîz-i nâz olur haşre kaçan
Şîve-i reftâr-ı kadd-i dil-pesendin gösterür
6 Sanma mâh-ı nev ufukda gâşiye-dâr-ı felek
 `Âleme resm-i ser-i sümm-i semendin gösterür
7 Nâmîyi gördükçe dest-i nâzını tahrîk idüp
 Gâh best ü geh küşâd-ı sîne-bendin gösterür
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ