Gam-zidây-ı dil olur mı mey-i hamrâya göre

 
[345]
Fe`ilâtün Fe`ilâtün Fe`ilâtün Fe`ilün
 
1 Gam-zidây-ı dil olur mı mey-i hamrâya göre
 Neşve-bahşâ mı olur şîşe-i sahbâya göre
2 Cân nisâr eyler idüñ mahmil-i bûy-ı zülfe
 Hareket kılsa sabâ nâka-i Leylâya göre
3 Cây-ı âsâyiş-i güm-geşte-dilân olmak olur
 Bâg-ı huld olsa idi kûy-ı dil-ârâya göre
4 Şem`a pervâne hem-âgûş-ı visâl oldukca
Şu`le tâbân-ter olur mâh-ı şeb-ârâya göre
5 Şâhid-i âfiyete haste-i `ışkî bakmaz
 Derde bî-tâbdur Eyyûb-ı şekîbâya göre
6 Şerbet-i mevte ecel teşne olur her nefesi
Rûh-bahş olsa ger enfâs-ı Mesîhâya göre
215
7 Hâsıl eyler dil-i hârâ dür-i yektâ Nâmî
Hande-rîz olsa o meh `ıkd-i süreyyâya göre
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ