Açıl ey gül dehân-ı gonçeye nutk-ı zebân göster

 
[73]
Mefâ`îlün Mefâ`îlün Mefâ`îlün Mefâ`îlün
 
1 Açıl ey gül dehân-ı gonçeye nutk-ı zebân göster
 Hamûş it bülbüli lutf-ı edâ hüsn-i beyân göster
2 Ser-i kûy-ı cihân-âsâña nâz ile çıkup gâhî
 Hırâmân ol cihâna fitne-i âhir zamân göster
3 Sehâb-ı turrañı ref` it cebîn-i tâb-nâküñden
 Bilinsin gurre-i garrâ hilâl-i ebruvân göster
4 Vefâ-yı va`de-i lutf itmez iseñ de dil-i zâra
 Ferâmûş itme bârî iltifât-ı imtinân göster
5 Girîbân-ı cihânı nekhet-i nagz ile leb-rîz it
 Yine tarf-ı külehden kâkül-i `anber-feşân göster
6 Ufukda mâh-ı bedr-i hâleye mâhiyyetin bildür
Kenâr-ı mâha gel zerrîn kemerle mû-miyân göster
7 `Adû inkâr iderse tab`-ı sihr-endîşeñi Nâmî
 Sevâd-ı hâme-i mu`ciz-beyân-ı dil-sitân göster
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ