Ahu yu Harem

 

 AHU  YU HAREM ( haram ahu)

 

Harem :, namahreme yasak yer, korunan, dokunulmaz, mukaddes, muhterem, “herkesin girmesine izin verilmeyen kutsal yer” anlamlarında kullanılmıştır ( bkz Harem : Dairesi Hayatı ve Kadınları ) “Harem” kelimesi: I.  “padişahın haremini” yani ailesini, II. Padişahın ailesi ile şehzadelere ve Enderun’da yetişen devlet görevlilerine eş olacak kadınların ve cariyelerin içinde yaşadığı mekânı, III.  İse Mekke ve Medine arasındaki “kan dökülmesi yasaklanmış olan kutsal bölge” [1]   yi ifade eder.

  “Mekke ve Medine arasındaki kan dökülmesi yasaklanmış olan kutsal bölge” anlamındaki Harem ile arasında bir takım ilişkiler vardır. Mekke ve Medine ile civarındaki kutsal yerleri ifade eden Harem    İslamiyet’in doğum yeri Kuran’ın indiği bu bölge olarak tüm Müslümanların “kutsal topraklar” olarak kabul ettiği bir yerdir.   Mekke ve Medine dâhilindeki malum mübarek yerlerde kan dökülmesi yasaklanmış, bu nedenle bölgedeki ahuların, kuşların güvercinlerin ve diğer av hayvanlarının yakalanması, avlanması kanlarının dökülmesi yasaklanmıştır. [1]

Bu nedenle Ahu-yu Harem Mekke ve Medine civarında yaşayan ve avlanması yasak olan  ahudur.  Harem sözcüğü Araplarda kadınlara mahsus oda anlamına da geldiğinde bu benzetmelerde  yasak, Haremeyn, kadın anlamları birlikte kast edilmektedir.  Ahu sözcüğü ile tuzak anlamına gelen dam   sözcüğü de hem tuzak hem dev anlamına gelecek şekilde  kullanılır.[2]

Bağlanır zülfüne diller nice cadusun sen
Harem i Kabe’yi dam eyleyen ahusun sen     Naili   

Dağda sayd- gazal etmeğe hasret mi çeker
Hanede gözleri ahusun eden amade                  Nedim  

Dağda maral avlamaya  hasret kalınca  evdeki gözleriahu  hemen hazırdır. Bu beyitteki ahu evdeki eş anlamındadır. ( bkz : Ahu ve Ahu'yu Felek Terimleri ( Beyit örnekleriyle)

Salup ol turre-i ham der hamın çeşm-i siyeh meste
 Kemâl-i sihr ile âhûya müşg-i nâb göstermiş                Şeyh Galip 

Bağlanır zülfüne diller nice cadusun sen
Harem i Kâbe’yi dam eyleyen ahusun sen     Naili   

Ol çeşm-i siyeh- mest ile âhû-yı ĥaremsin
Âzâde- ĥırâm -ı çemenistân-ı ķademsin     Şehri 

 

KONUYLA İLGİLİ LİNKLER İMİZ