Kaşuŋ kemânını çekemez kimse dil-berâ

 
 
Kaşuŋ kemânını çekemez kimse dil-berâ
 Sen de çekince gör ne çeker cân-ı mübtelâ
 Gamzeŋ okına sîne geren ‘âşık-ı fakîr
İtmez mi cânını hedef-i nâvek-i belâ
3. Kurbân olınca vuslatına baglayup miyân
 Ol kaşı yâyı sînede ben bulmayam mı yâ
 Dil mühresini sîneden itdi kapup nihân
Gel gör ne hokka-bâz imiş çeşm-i dil-rubâ
5. ‘Uşşâkı yâr eyler imiş va’d-i vaslına
 Ol va’degâha sen de var eylenme NEHCİYÂ
 
Üzeyir ASLAN, BESNİLİ NEHCÎ DEDE (1616-1680?) ve DİVANI, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3372, ANKARA 2012