Gazel - Ey cemâl-i enverün mir’ât-ı zât-ı kibriyâ

Gazel
 
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
 
Ey cemâl-i enverün mir’ât-ı zât-ı kibriyâ
Safha-i rûyunda lâmi’ pertev-i nûr-ı Hudâ
 
Ser-te-ser eşyâ cemâlünden görindi âşikâr
Hüsn-i ‘âlem-tâbı ey âyîne-i gîtî-nümâ
 
Kıldı zerrât-ı cihânı hep mecâlî-i zuhûr
Dinse lâyık zâtuna şems-i sipihr-i ıstıfâ
 
Cilvegâhundur harîm-i vuslat-ı Hak Cebra’ îl
Ey şeh-i taht-ı risâlet hâdimün olsa n’ ola
 
Enbiyâ hayli tufeylün nice olmaz yâ Nebî
Sen şeh-i levlâke mesned kurb-ı ev-ednâ ola
 
Teşnegân-ı vâdî-i şevkun kalur mı nâ-ümîd
Sâkî-i bezm-i visâlündür çü hâs-ı evliyâ
 
Oldı Kur’ân-ı kerîmü’ ş-şân sana hulk-ı ‘azîm
Vasf-ı ahlâk-ı cemîlün yâ nice mümkin edâ
 
Hâtemiyyet hatmini urdun risâlet gencine
Kaldı pes taht-ı nigînünde kamu mülk-i bakâ
 
İmtinân-ı ‘âcizânüz sen şefâ’at hâzini
Yâ şefî’a’ l-müznibîn eşfa’ lenâ eşfa’ lenâ
 
Hem dahı olsun pey-ender-pey tahiyyât u selâm
Âl ü ashâbuna k’ anlardur nücûm-ı ihtidâ
 
Kanda Nehcî kanda semt-i hâs-ı na’t-ı şâh-ı dîn
Himmet-i pîr olmasa ger ol fakîre reh-nümâ (Aslan 2012: 99)
 
Üzeyir ASLAN, BESNİLİ NEHCÎ DEDE (1616-1680?) ve DİVANI, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3372, ANKARA 2012