Cezîre-i Gîrît' de Kal’a-i Kandiye fethine olan târîhdür

Cezîre-i Gîrîdde Kal’a-i Kandiye fethine olan târîhdür
 
1. Zıll-ı Hudâ şâh-ı memâliksitân
 Gâzî-i bû’l-feth-i ‘adâlet-güzîn
 Hân Muhammed ki şehân-ı cihân
 Dergehinüŋ bendesidür kemterîn
3. ‘Ömri füzûn dâyim ola mülki tâ
 Tura zemîn devr ide çarh-ı berîn
 Kandiye fethine idüp ihtimâm
 Saldı vezîrin çü o şâh-ı güzîn
5. Âsaf u Cem-kadr u Sikender-meniş
 Sâhib-i ‘ilm ü hüner ü ‘akl ü dîn
 Kâmi’-i makhûre-i küfr ü ‘inâd
 Bânî-i ma’mûre-i şer’-i mübîn
7. ‘Adl ü kerem cûd u sehâ-pîşesi
 Nazm-ı umûr itmede fikri zerin
 Olsa revâ mihr-i felek şem’dân
 Re’y-i münîri ki o bir şem’-i dîn
9. Meş’ale-efrûz-ı tarîk-i hüdâ
 Mes’ele-âmûz-ı hıred hurde-bîn
 Hayl-i hizebrân ile itdi hisâr
 Kal’ayı der-hâl o şîr-i ‘arîn
11. Pür-dil olup ‘asker-i İslâmiyân
 Toldı hirâs ile dil-i müşrikîn
 Zann-ı halâs ile bilüp kal’ayı
 Kendülere gerçi hisâr-ı hasîn
13. Lîk bu temkîn ü hücûmı görüp
 Bilmedi ol kavm dalâlet rehin
 
26 Fikr: zikr P, T / eser: -AH.
4 KT2: AH 84b
, T 23a
 ve 92a
. Başlık: velehû T. (Recez: Müfte’ilün müfte’ilün fâ’ilün)
ÜZEYİR ASLAN
74
 Kim yürüyüp böyle gelen bî-gümân
 Kûh-ı girân seng ü salâbet-karîn
15. Kal’aların yıkup ider târumâr
 Olsa da dîvârı eger âhenîn
 ‘Acz ile âhır didiler el-amân
 Kalmadı çün zerrece cây-ı mekîn
17. ‘Afv-ı şehen-şâhî irüp oldılar
 Bîm-i belâ-yı ser ü cândan emîn
 Dâdgerâ dâver-i dîn-perverâ
 Ey olan İslâma zahîr ü mu’în
19. Mu’cize-i Ahmedî idüp zuhûr
 Yârî kılup ‘avn-i Cihân-âferîn
 Kandiye kal’asını feth eyledüŋ
 Kanda yâ bir böyle hisâr-ı metîn
21. İtdüŋ arıdup sanem ü şirkden
 Deyrlerin ma’bed-i ehl-i yakîn
 Gayret-i dîn saŋa müsellem saŋa
 Âferîn ey sadr-ı güzîn âferîn
23. Kahruŋ ile agladı küffâr-ı şûm
 Lutfuŋ ile güldi zamân u zemîn
 Hâsılı ey sadr-ı mükerrem budur
 Saŋa hulûs ile du’âmuz hemîn
25. Dâyim ola nusret-i Hak reh-berüŋ
 Feth ü zafer yâr u felek zîr-i zîn
 ‘Ömrüŋ ola hadd-i ‘adedden füzûn
 Tâ ki ola ‘add-i şuhûr u sinîn
27. Bir seher-i feyz-eserde hemân
 Sem’-i dilin NEHCÎ-i zâr u hazîn
 ‘Âlem-i envâra tutup itdi gûş
 Bu zafer ü feth-i ‘azîmüŋ yakîn
29. Hâtif-i gaybî didi târîhini
 Nasrun ‘azîz innahu fathun mubîn [1080/1670]
 
 
Üzeyir ASLAN, BESNİLİ NEHCÎ DEDE (1616-1680?) ve DİVANI, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3372, ANKARA 2012