Müfredat Nedir Müfredat Beyitler

 

Müfredat Nedir Müfredat Beyitler

Osmanlıca yazılışı : Müfredat :  مفردات

Müfredat Arapça kökenli bir sözcüktür. Tek, bir, tek bir kişi, insanların her biri anlamlarına gelen ferd sözcüğünden türemiş olan müfred sözcüğünün çoğuludur.  Bu nedenle Ferd, müfred, müfredat, münferid,  sözcükleri ile yanı kökenden gelmektedir.

Müfredat   مفردات  kelimesinin lüğatlerdeki anlamları: Bir bütünü oluşturan bireyler, ayrıntılar. Bir bütünü meydana getiren şeylerin her biri, içindekiler,  mâlum olan şeylerin tafsilâtı, birer birer zikrolunmuş şekillerindedir. Müfredat sözcüğü öğretim programı, kitabın içindeki madde madde konular, anlamlarına doğru da genişlemiştir.

Müfred  gramerde de terim olarak tek bir şeyi ifade eden kelimedir. Yalnız bir şey veya şahsa işaret eden veya bire mahsus olan cemi veya tesniye olmayan manalarındadır. Müfredat ise gramerde bir ibareyi meydana getiren kelimelerin her biri manasındadır.

Arapça gramerde iki şeyi ifade eden kelimeye” tensiye”, çok şeyi ifade eden kelimeye de “cem “denir.[1]

EDEBİYATTA MÜFREDAT

Edebiyatta müfredat ise kafiyesi olmayan ayrı ayrı beyitler manasında kullanılan bir terimdir. Müfred : Tek, yalnız. Müteaddid olmayıp yalnız birden ibaret olan, tek bir şeyi ifade eden; kafiyesiz beyit anlamında iken müfredat kafiyesiz beyitler anlamına gelmektedir. Divan şiirinde müfredler bir beyti oluşturan iki dizden meydana gelir. Müfredlerde İki dize yani tek beyitle sağlanan anlamca bütünlük vardır

Ferd betitlere müfred de denmiştir. Müfredler de belli başlı bir şiir sayılmış, eski şairlerin  mufassal, muntazam divanlarında  da müfredlerden oluşan bölümler oluşturulmuştur.  Hemen her büyük divanda müfredler bulunmaktadır.

 Müfred kelimesinin çoğulu ise müfredat tır.  Müfredler divanlarının sonunda “müfredât” başlığı altında divanların en sonlarında yer alır.

MÜFRED ÖRNEKLERİ

Bir gün olur cefadan o şûh-ı cihan geçer
Ey dil dediklerin olur amma zaman geçer  Ziya Paşa 
Yar-i müşfiktir çalar saat beni âgâh eder
Ömrümün her saati geçtikçe bir kez âh eder.  Ziya Paşa 

Gele bir devr ki bu galibi yad eyleyeler 
Fırsat- ı sohbeti ahbab ganimet bilsin   Şeyh Galip 

Bkz:

 Beyit Nedir ve Beyit Türleri ( Azade- Müfred - Şah-Matla- Makta- Metali Berceste)

 Ferd Müfred Beyit Nedir ve Örnekler

 Aks-i Müfred Nedir ve Örnekleri

 

KAYNAKÇA 

 

[1] https://edebiyatvesanatakademisi.com/edebiyat-terimleri-mazmunlar/ferd-mufred-beyit-nedir-ve-ornekler/14294

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016