‘İBRET ALURLAR FELEKLER NÂR-I ÂHUMDAN BENÜM
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1348    0
ÂL CÂMEYLE O MEH-PÂRE KAÇAN KIM SALINUR
Gelibolulu Mustafa Ali Şiirleri
ESA
1435    0
AÑILMAZ OLDI MISIRDA YÛSUF HAZÎNESI
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1326    0
BAÑA TÛMÂR-I MUHABBET OL NIGÂRUÑ TÎRIDÜR
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1200    0
BAŞINA ZÜLF-I RUHINDAN RAHLE-I MUSHAF KI KOR
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1204    0
BELÂ-YI ‘IŞKA UGRATDI BENI BIR RÛM SULTÂNI
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1347    0
BIR FLORIDIR FRENGI GÖRINEN HER BIR BENEK
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1104    0
BIR GICE IMRÛZA KOYSAM OL LEVEND OGLANINI
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1287    0
BIR MUHABBET-NÂME YAZDUM OL GÜZELLER ŞÂHINA
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1475    0
BIR PERÎ ZÜLFI UCINDANDUR PERÎŞÂN OLDUGUM
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1405    0
BIR SADÂ OLDI HORÛS-I ‘ARŞDAN BU ŞEB ‘AYÂN
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1286    0
BIR SADEF IDI CIHÂNDA AY U GÜN OLDI DÜ-NÎM
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1297    0
BU BEN DÎVÂNENÜÑ HÜSNI BAHÂRUM ZÜLFI BÂGUMDUR
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1245    0
CÂMDA PEYDÂ VÜ PINHÂN OLANI SANMAÑ HABÂB,
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1436    0
CÂME-I TENG KAÇAN SÎNEÑE MUHKEM SARILUR
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1428    0
CAMIÜ’L-BUHUR’DAN
Gelibolulu Mustafa Ali Şiirleri
ESA
1740    0
CÂN U BAŞI KOMIŞAM OL BÜT-I FETTÂN YOLINA
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1278    0
ÇALIŞUP KIM BAŞI TAŞA URMASA MÛSA GIBI
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1309    0
ÇIKDI NEV-RÛZA SABÂ GIBI OLUP EHL-I HEVÂ
Gelibolulu Mustafa Ali Şiirleri
ESA
1573    0
ÇIGNETMEYE HALKI RUH-I GÜLGÛNUNA YÂRUÑ GIRMIŞ YANINA KAMÇI ÇALAR SÜNBÜL-I ŞEBDÎZ
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1212    0
ÇÜN DILÂ HAT GELICEK OLIMAZ HÜSNE SEBÂT
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1122    0
ÇÜNKI BAŞ KOŞDI BU DIL OL SAÇI ŞEBDÎZE YINE TERK IDE MI HÎÇ AYAGINI MEY-I GÜLGÛNUÑ
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1533    0
DÂYIMÂ SEN MÂHA ŞI‘RÜMDÜR BENÜM SURET VIREN HUSREVÂ ŞÂVÛR DURUR ŞÎRÎNE HEP SÛRET VIREN
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1135    0
DEVLET ŞARÂBINUÑ K’OLA KEYFIYYETI GURÛR
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1253    0
DIL GEŞT IDER CEMÂLÜÑI ŞEVKUÑLA DAGI VAR
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1137    0
DIL-I PÜR-ZAHMUMA GEL EY KEMÂN-EBRÛ OKUÑ GÖNDER
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1173    0
EFENDI SÂDE-RÛLUKDA BU GÜN TÎGÜÑ SER-ÂMEDDÜR
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1167    0
ELINDEN SÂKINIÑ AYAK ALAN BÛSE DUDAGINDAN
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1266    0
EŞ‘ÂR-I RÛMDAN ŞU‘ARÂ-YI ‘ACEM TIRÂŞ
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1161    0
EY KARA GÜNLÜ DIL DIDÜMSE NIGÂRA BAK
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1353    0
EYLEYELDEN ŞÂH-I GÂZÎ TAHT-I ‘OSMÂNA CÜLÛS FETH OLUP RODOS KESER OLDU BILÂD-I ENGÜRÜS
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1147    0
FÜRKATDEYEM OL YÛSUF-I DEVRÂN ELE GIRMEZ
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1230    0
GEL ÖĞREN ‘IŞKI YÂRÂ KAŞLARIÑDAN NICE SAN‘ATDÜR
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1285    0
GETÜRMEÑ BÂDEYI BEZME KI GAVGAYA SEBEB ODUR
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1210    0
GIYSELER ZERRÎN BENEKLÜ CÂMELER CÂNÂNELER
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1157    0
GÖÑLÜMI KÂŞUÑA DIR SÜNBÜL DILDÂRA GIDER
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1129    0
GÖRMEGE ZERRÎN KABÂSIN OL KAMER RUHSÂRUMUÑ
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1258    0
GÖZÜM IZÜÑ KUMIYLA YARIN IDEM ŞÎŞE-I S‘AT
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1336    0
GÜL ARÛSINA DÜGÜN EYLEDI DAMAD-I SABÂ
Gelibolulu Mustafa Ali Şiirleri
ESA
1804    0
GÜL-I SAD-BERG’DEN
Gelibolulu Mustafa Ali Şiirleri
ESA
2499    0
GÜLŞEN IÇRE HER SEHER BÜLBÜLLER EYLER ZEMZEME
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1263    0
GÜLŞEN-I ÖMR IÇRE RFIYUN GÜL HATUN YAPRAGIDUR
Gelibolulu Mustafa Ali Şiirleri
ESA
1389    0
GÜLZÂR-I RUHINDA O ŞEHÜÑ GÜL GÜLE SÖYLER
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1146    0
HASTAYAM GIRYEDEN AGARDI GÖZÜMÜÑ BEBEGI
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1436    0
HÂTEM-I ENGÜŞT-I KADRÜÑDE FELEK PIRÛZEDÜR
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1408    0
HER BENEK CÂMEÑDE BIR ÂYÎNEDÜR EY SÎM-TEN
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1187    0
HUSREVÂ BIR LA‘L HÂTEMDÜR KI BÂDEM KAŞLIDUR
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1631    0
HÜMÂ-YI ‘IŞK UÇURDI CÂNI TENDEN BIR KAFES KALDI
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1560    0
İNÂYET HER KIME YÜZ TUTSA ISYÂNI NIKÂB OLMAZ
Gelibolulu Mustafa Ali Şiirleri
ESA
1891    0
İTDI BAGDÂDI ŞEH-I RÛMA MÜSELLEM ZÜL-FEKÂR
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1438    0
KABÂDAN VAZGELDI DIL BEKÂYIÇÜN ‘ABÂ ISTER
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1094    0
KANDEHÂRÎ SANMA DÜLBENDIN O ŞEKKER-LEB AÑA
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1388    0
KANKI ‘ÂŞIK KI GUBÂR-I REH-I CÂNÂN OLMIŞ TAHTINI YEL GÖTÜRÜP KENDI SÜLEYMÂN OLMIŞ
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1071    0
KAŞLARUÑ ZERD OLSA N’OLA EY YANAGI ERGAVÂN
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1357    0
KATLÜME GELDI DILÂ OL YÜZI GÜL-FÂMUM BENÜM
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1433    0
KIT‘A 3 HÂFIZ-I LENGIN IMÂMETDE KUSÛRI YOKDUR
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1140    0
KIT‘A1 TUTALDAN ‘ÂLEMI DÂVUD BEG LUTF U SEHÂ ILE
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1153    0
KIM TURAG ITDISE MECNÛN GIBI TAGLAR DEPESIN
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1191    0
KÛYUÑA VARDUKÇA DIL ÂŞÜFTE VÜ ŞEYDÂ OLUR
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1461    0
KÜNHÜ’L-AHBAR’DAN
Gelibolulu Mustafa Ali Şiirleri
ESA
1966    0
LA‘LINI AGZUMA VIRMIŞKEN ÇEKER OL ŞÂH ALUR
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1352    0
LEBÜÑ ‘AKSIYLE CÂNÂ GABGABUÑ CÂM-I HILÂLÎDÜR
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1162    0
MENŞEÜ’L-İNŞÂ’DAN
Gelibolulu Mustafa Ali Şiirleri
ESA
1645    0
MEVÂIDÜ’N-NEFÂIS FI-KAVÂIDÜ’L-MECALIS’TEN
Gelibolulu Mustafa Ali Şiirleri
ESA
1736    0
MEZÂRI TAŞLARI EHL-I KUBÛRUÑ BAGLADI SAFLAR NAMÂZIN KILMAGA CÂN VIRENÜÑ ‘IŞKIYLA CÂNÂNUÑ
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1295    0
MIHR Ü MÂH’TAN
Gelibolulu Mustafa Ali Şiirleri
ESA
1856    0
MURABBA GÜLÜÑ BÜLBÜL ÇÜ ŞIMDI MAHREMIDÜR
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1329    0
MURABBA YINE BIR TÂLIB-I ‘ILMI BU GÖÑÜL KILDI TALEB
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1428    0
MURABBA GÖZLERÜMDEN GICE GÜNDÜZ DÖKEREM HECR ILE YAŞ
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1030    0
MURABBA NICE BIR KENDÜMIZI EHL-I VAKÂR EYLEYELIM
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1507    0
MÜLK-I ‘OSMÂNI HATTUÑ GELDI KARAMÂN ITDI YAŞIMUÑ LA‘LLERI RUMI BEDEHŞÂN ITDI
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1183    0
N’ITDÜGIN EY HIZIR HAT GÖRDIN MI MÛSÂ YERLERE
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1437    0
NAKD-I DIL VIRDI KIYÂMET-KADDE EŞREF ILE ÂL CEBRAÎL ÖGRENDI CÂN HÂLINI İSRÂFÎL SÛR
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1525    0
NÂYLAR BEL BAGLADILAR BAÑA DEM-SÂZ OLMAGA
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1012    0
NÂYZENLER NÂY ILE CÂNÂ AGIZ BIR ITDILER
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1051    0
NE BULDUÑ EY GÖÑÜL HERCÂYI BIR DILDÂR SEVMEKDEN
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1393    0
NE IÇÜN KANDE EY ŞEH LA‘LÜÑ AGZI DADLI VIRMEZ
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1376    0
NE VAR KIZLANSA EL VIRMEZLENÜP DÂ’IM BANA DÜNYÂ
Gelibolulu Mustafa Ali Şiirleri
ESA
1591    0
NICE BIR YALUÑUZ YÜGRÜK GEÇER BU HADD-I GÜLGÛNUÑ KOŞULSUN HAT ŞEBDÎZE DIL Ü CÂN OLSUN ÖÑDÜLLER
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1173    0
PERDEDEN YÜZ GÖSTERÜP ÇARHIN YITÜRDI ZÜHRENÜÑ
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1212    0
PUTLARI TAŞLARSA ZERGERLER REVÂDIR EY PERÎ
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1344    0
RAVZASINDA SÂYEYI LEVH-I MEZÂRIN SANMAÑUZ KABR-I MECNÛNI GELÜP LEYLÎ DER-ÂGÛŞ EYLEDI
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1317    0
SADEF-I SAD GÜHER’DEN
Gelibolulu Mustafa Ali Şiirleri
ESA
2102    0
SAHRÂ-YI GAMDA DIL KI BELÂ KÛHSÂRIDUR
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1189    0
SALIN ÇEP-RÂST ZERRÎN DÜGMELERLE EY PERÎ-SÎMÂ
Gelibolulu Mustafa Ali Şiirleri
ESA
1400    0
SANMAÑUZ RA‘D IÑLEDI EBR-I BAHÂRÎ AGLADI
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1120    0
SENG-I CEFÂ ILE DILEMIŞ GÖÑLÜMI YAPA
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1603    0
SEVIN EY DIL KI GÖNÜL TAHTINA SULTÂN GELIYOR
Gelibolulu Mustafa Ali Şiirleri
ESA
1601    0
SEYR-I EYYUBÂ ÇIKAN ENSÂR U IHVANUM GELMEDI
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1498    0
SÖZ AÇMADA EY GONCA DEHÂNUÑ GIBI HÎÇ YOK
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1295    0
SUBHATÜ’L-ABDÂL’DAN
Gelibolulu Mustafa Ali Şiirleri
ESA
1555    0
SULTANBAĞI SAHRASININ EVSAFINI DINLE
Gelibolulu Mustafa Ali Şiirleri
ESA
1258    0
SÛZUMUÑ GER ZERRESIN GÖKLERDE ÂHUM SÖYLEYE
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1235    0
ŞEBDÎZ-I ÂHI ÇIKSA GÖKE HER KAÇAN REVÂN
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1318    0
ŞEM-VEŞ BOYIN EGÜP EY DIL YETER YALVAR YAKAR
Gelibolulu Sun'î Şiirleri
ESA
1516    0