FEHİM - KADİM 1627-1648)
 
Genç yaşta ölen Dîvan şâiri. İstanbul’da doğdu. D.  İstanbul_ 1037 (1627) -Ö.  Konya- Ilgın ( 1057- 1647) Asıl adı Mustafa Fehim 'dir.
Doğum tarihi kaynaklarda 1037 (1627) olarak gösterilmektedir. Asıl adı  Fehim olan şaire, 19. yüzyıl başlarında yaşayan diğer divan şairi Fehim ile karıştırılmaması için  Fehim-i Kadim unvanı sonradan verilmiştir. Tahtakale ya da  Parmakkapı'da  uncu veya kurabiyeci olarak iş yapan, Mısırdan gelmiş  bir ailenin oğludur.[1]Babası Mısırdan gelen bir uncudur. Bu yüzden de Fehim’e  "Uncuzâde" denilmiştir. Edebiyat tarihçileri XIX. yüzyılda hoca olarak büyük şöhrete sahip bulunan ve Fehîm'e hayranlığı dolayısıyla aynı mahlası kullanan Süleyman Fehîm Efendi ile karıştırılmaması için ona "Kadîm" sıfatını takmışlardır. Kadim sıfatını Tanzimatçıların verdiği de bilinmektedir......Devamı: Açıklama: https://www.edebiyatvesanatakademisi.com/images/ok04.png Fehim-i Kadim Hayatı ve Eserleri
 
AHDÜM OLSUN GER DER-I CENNET OLURSA EY FEHĪM
Fehimi Kadim Şiirleri
ESA
1219    0
BÂDE-I ‘AŞKUZ DIL-I MECNÛN’DUR PEYMÂNEMÜZ
Fehimi Kadim Şiirleri
ESA
2928    0
BÂDE-I ‘AŞKUZ DIL-I MECNÛN’DUR PEYMÂNEMÜZ
Fehimi Kadim Şiirleri
ESA
19326    0
BEYITLER
Fehimi Kadim Şiirleri
ESA
22563    0
CEVHER-I ÂYÎNE-I SIRR- I DÜ- ÂLEMDÜR ŞARÂB
Fehimi Kadim Şiirleri
ESA
19396    0
DILBER OLICAK OL MEH-I TÂBÂN GIBI OLSA
Fehimi Kadim Şiirleri
ESA
146    0
EY KÂR-I KAZÂ GAMZE-I HÛN-HÂRUNA MAHSÛS
Fehimi Kadim Şiirleri
ESA
18915    0
FÂRIGÜZ KAYD-I CIHÂNDAN ‘ÂŞIK-I DÎVÂNEYÜZ
Fehimi Kadim Şiirleri
ESA
22585    0
FIGAN EY MEVLEVÎ DILBER KI ÇEŞM-I FITNE-ENGÎZÜN
Fehimi Kadim Şiirleri
ESA
20502    0
GARIK-I LÜCCE-I AŞKAM FENÂ NEDÜR BILMEM
Fehimi Kadim Şiirleri
ESA
22031    0
GEH MEVCVEŞ MÜSĀFIR-I UMMĀN-I GURBETÜZ
Fehimi Kadim Şiirleri
ESA
968    0
KASIDE: MIHR Ü MEH KIM DEVR IDERLERÂLEMI HER RÛZ U ŞEB
Fehimi Kadim Şiirleri
ESA
20587    0
ĶAŚĮDE-YI FEHĮM DERNAǾT-I ĤABĮB-I EKREM
Fehimi Kadim Şiirleri
ESA
1970    0
ĶAŚĮDE-YI FEHĮM DERNAT-I ĤAŻRET-I CENĀB-I RISĀLET ŚALLALĀHU ǾALEYHI VE SELLEM
Fehimi Kadim Şiirleri
ESA
1837    0
MIHR Ü MEH KIM DEVR IDERLER ÂLEMI RÛZ U ŞEB
Fehimi Kadim Şiirleri
ESA
19433    0
MUTRIB O PERDE ĶAŚR-I ŚAFĀ ANKEBŪTIDUR
Fehimi Kadim Şiirleri
ESA
2154    5
MUTRÎB-I BEZM-I GAM ÂHENG NEDÜR BILMEZ HÎÇ
Fehimi Kadim Şiirleri
ESA
18768    0
MÜDÂM OLUR LEB-I LA’L-I ŞARÂBDAN MAHZÛZ
Fehimi Kadim Şiirleri
ESA
19061    0
NÂÇÂR KI MEST-I ‘AŞK-I HAYYÂM OLDUM- RUBAI
Fehimi Kadim Şiirleri
ESA
1101    0
OL KI ĤURŞĪD-I CEMĀL-I YĀRDAN MAĦRŪM OLUR
Fehimi Kadim Şiirleri
ESA
1040    0
SITEM BEN HÂKE HÜKM-I GERDIŞ-I EFLÂKDANDUR HEP
Fehimi Kadim Şiirleri
ESA
18670    0
TEMMUZİYE’SİN DEN PARÇALAR
Fehimi Kadim Şiirleri
ESA
20628    0