(Berde, 1427 - Mısır, 1533)
 
Şeyh ibrahim bin Mehemmed bin Şehabeddin Gülşenî XV. yüzyılın tanınmış şairlerinden biridir. 1427 yılında Berde'de doğmuş, daha küçük yaş-larda iken kabiliyetiyle yaşıtlarından farklı olduğunu göstermiştir. Babası ölünce iki yaşındayken öksüz kaldığı yakınları tarafından büyütüldüğü anlaşılmaktadır.  Gençliğinde Berde'den Tebriz'e gelmiş, burada Dede Rövşenî'nin talebesi olmuştur.[1]Halvetiye tarikatının önde gelen temsilcilerinden olan Rövşenî, daha sonra bu tarîkatm Rövşenîye kolunu kurmuştur. Yüzyıldan fazla bir ömür sürmüş olan şair 1533 yılında Mısır'da vefat etmiştir.
 
Tezkirelerdeki veriler doğrultusunda Osmanlı şairlerinin tekketasavvuf ilişkilerine bakıldığında ilk sırayı  Mevlevîlerin, ikinci sırayı Halvetîlerin, üçüncü sırayı Nakşîlerin ve dördüncü sırayı ise Halvetîliğin bir kolu olan Gülşenîlerin aldığı görülür (İsen 2010: 183-192) [2]İbrahim Gülşenî ve onun inşa ettiği Gülşenîliğin tasavvuf
tarihi içindeki yeri konusunda başta Muhyî’nin Menâkıb-ı İbrahim-i Gül- şenî adlı eseri olmak üzere kaynaklardaki malumat, Tahsin Yazıcı ve  Himmet Konur tarafından sistematik olarak ele alınmış, İbrahim Gülşenî’nin hayat hikâyesi, menkıbeleri,  halifeleri, tekke ve zaviyeleri konusunda bilgiler verilmiştir (Yazıcı  1951, Konur 2000). [3]........Şeyh İbrahim Gülşeni Hayatı ve Şeyhliği